Praktische informatie

Haptotherapie Cecile den Herder | 06 42 44 47 10

info@haptonomiesoest.nl  |  www.haptonomiesoest.nl


Locatie


Gezondheidscentrum Zorgplein

Dalplein 61 - 3762 BN Soest

info@haptonomiesoest.nl

Tel: 06 42 44 47 10

 

Praktijk gesloten

In verband met vakantie is de praktijk gesloten van 17 juni t/m 7 juli.

 

Ruimte voor nieuwe cliënten

Op dit moment heb ik een wachttijd tot na mijn vakantie (zie hierboven). Maar uiteraard mag je me altijd bellen voor overleg. Mijn collegiale netwerk is groot en ik kan je na een kort telefoongesprek vaak goed doorverwijzen naar één van mijn collega's die soms eerder plek hebben. Kosten

Tarief van een sessie: € 94,- 

 

Een sessie haptotherapie duurt een uur. Voor contact met huisartsen of collega-therapeuten worden geen extra kosten berekend. Afspraken afzeggen kan tot uiterlijk 24 uur van tevoren. In alle andere gevallen wordt de behandeling in rekening gebracht.  

 


Vergoedingen

Haptotherapie wordt door de meeste zorgverzekeraars (gedeeltelijk) vergoed. Verwijzing door een arts of specialist is niet nodig. Als GZ-Haptotherapeut sta ik ingeschreven in het Kwaliteitsregister van de VVH, Vereniging van Haptotherapeuten. Daarmee voldoe ik aan de voorwaarden voor vergoeding door de zorgverzekeraars. Je kunt elk kalenderjaar overstappen of het aanvullende deel van je zorgverzekering aanpassen. Op de website van de VVH vind je ieder najaar een overzicht met alle vergoedingen voor voor het volgend jaar.

 

Ook werkgevers kunnen bijdragen in de kosten van haptotherapie. Meestal gaat het om budgetten in het kader van verzuimpreventie, stress-management of een re-integratietraject. Informeer bij de afdeling HR of ga in gesprek met je leidinggevende. Mocht je hiervan gebruik willen maken, dan kan ik een offerte voor je opstellen die je kunt aanleveren. Ook hiervoor reken ik geen extra kosten.

 

Voor zelfstandig ondernemers geldt dat haptotherapie, net als coaching, als bedrijfskosten kan worden opgevoerd.


Praktijkvoorwaarden

Bij de eerste afspraak krijg je de praktijkvoorwaarden ter ondertekening mee. Indien je dat wenst stuur ik je die voorafgaand aan de afspraak per mail toe. Onderstaand privacy-reglement is daarin opgenomen. 

 

Maatregelen in verband met corona

Er zijn nog enkele maatregelen van toepassing op mijn praktijk maar grotendeels is alles weer als voorheen. Mocht je ze willen inzien, klik hier en vraag ze op. Ik mail ze je toe. 


Privacy-reglement

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk en voor de praktijk een wettelijke plicht (WGBO) om een dossier aan te leggen. Dit dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidssituatie en over de behandelingen. Ook bevat het gegevens die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en gegevens die - na uw expliciete toestemming - zijn opgevraagd bij een andere zorgverlener zoals bijvoorbeeld de huisarts.

 

U mag van mij verwachten dat ik zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als haptotherapeut geldt voor mij een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Gegevens van cliënten worden derhalve niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Ook na overlijden worden gegevens niet openbaar gemaakt. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. 

 

De praktijk draait op software van Intramed. Deze software is beveiligd met een password en wordt beheerd door een software-leverancier waarmee ik als praktijk een verwerkers-overeenkomst heb. Eén administrateur heeft toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen ten behoeve van de facturatie. Zij heeft geheimhoudingsplicht. Om in aanmerking te komen voor vergoeding stelt de zorgverzekeraar de volgende gegevens op de factuur verplicht: NAW-gegevens, geboortedatum, verzekerdenummer, datum behandelingen, kosten.

 

De gegevens uit uw dossier kunnen gebruikt worden om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij verwijzing naar en/of samenwerking met een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciet toestemming. Ook kunnen gegevens uit uw dossier gebruikt worden voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

 

Als behandelaar ben ik gehouden aan de wettelijke bewaartermijn voor cliëntendossiers van 15 jaar. Over ieder ander gebruik van uw gegevens zal ik u eerst informeren en hiervoor uw expliciete toestemming vragen. 

 

Als lid van de Vereniging van Haptotherapeuten val ik onder de klachtenregeling die voor onze beroepsgroep is opgesteld. Voor meer informatie hierover verwijs ik naar de website van de VVH.


Samenwerkingen

De praktijk voor Haptotherapie zit onder één dak met onder meer psychologen, fysiotherapeuten en huisartsen op het Zorgplein. De lijnen zijn kort omdat we in hetzelfde gebouw zitten en elkaar goed kennen.

 

Elzis (Eerstelijnszorg in Soest), Oncologische (na)zorg in Soest, (multidisciplinaire samenwerking), Paramedie Soest (Coöperatie van Paramedici) en Zorgzaam Soest (netwerk vanuit de Gemeente Soest) zijn de lokale samenwerkingsverbanden waar ik deel van uitmaak. Ik geloof in zorg die is ingebed in een groter geheel en probeer daar op deze manier mijn steentje aan bij te dragen.

 

De praktijk in Soest is voortgekomen uit en nog altijd verbonden aan Haptonomie Hilversum.; ik werk nog altijd graag samen met mijn collega's aldaar. Sinds 2018 werk ik zelf alleen nog in Soest. 


Registraties

AGB zorgverlener 90-041806

AGB praktijk 90-50624

Inschrijving KvK 32150687

Lid Kwaliteitsregister VVH 607