Praktische informatie

Haptotherapie Cecile den Herder | 06 42 44 47 10

info@haptonomiesoest.nl  |  www.haptonomiesoest.nl


Locatie


Gezondheidscentrum Zorgplein

Dalplein 61 - 3762 BN Soest

035 - 631 20 24

06 42 44 47 10

 

Maatregelen i.v.m. coronavirus

Er zijn drie alternatieven voor een sessie haptotherapie op de praktijk. Klik hier voor meer informatie over Haptotherapie Buiten, telefonische consulten en videoconsulten

Voor meer informatie over het corona-protocol en triage, zie praktijkvoorwaarden hieronder.Kosten

Tarief vanaf 1 april 2019:  € 90,-

 

Een sessie haptotherapie duurt een uur. Voor contact met huisartsen of collega-therapeuten worden geen extra kosten berekend. Afspraken afzeggen kan tot uiterlijk 24 uur van tevoren. In alle andere gevallen wordt de behandeling in rekening gebracht.


Vergoedingen

Haptotherapie wordt door de meeste zorgverzekeraars (gedeeltelijk) vergoed. Verwijzing door een arts of specialist is niet nodig. Als GZ-Haptotherapeut sta ik ingeschreven in het Kwaliteitsregister van de VVH, Vereniging van Haptotherapeuten. Daarmee voldoe ik aan de voorwaarden voor vergoeding door de zorgverzekeraars. Je kunt elk kalenderjaar overstappen of het aanvullende deel van je zorgverzekering aanpassen. Op de website van de VVH vind je een overzicht met alle vergoedingen voor 2020.

 

Ook werkgevers kunnen bijdragen in de kosten van haptotherapie. Meestal gaat het om budgetten in het kader van verzuimpreventie, stress-management of een re-integratietraject. Informeer bij de afdeling HR of ga in gesprek met je leidinggevende.

 

Voor zelfstandig ondernemers geldt dat haptotherapie, net als coaching, als bedrijfskosten kan worden opgevoerd.


Praktijkvoorwaarden

Bij de eerste afspraak krijg je de praktijkvoorwaarden ter ondertekening mee. Indien je dat wenst stuur ik je die voorafgaand aan de afspraak per mail toe. Onderstaand privacy-reglement is daarin opgenomen. 

 

Maatregelen en protocol in verband met corona

  • Voor Haptotherapie Buiten zijn er een aantal specifieke afspraken en maatregelen die je voor aanvang van je afspraak krijgt toegestuurd. 
  • Voor de sessies in de praktijk is er het Coronaprotocol dat je voor aanvang van je afspraak krijgt toegestuurd.

   Triage voor binnenkomst - in alle gevallen geldt:

  • Bij verkoudheid, griep, koorts, smaak- en/of reukverlies bij jezelf of bij een van je huisgenoten, gaat de afspraak niet door. 
  • Kom je terug uit een regio waar het aantal besmettingen fors is toegenomen of waar code oranje geldt, stel de afspraak dan twee weken uit (of kies voor een coronatest).
  • Als er contact is geweest met een met corona besmet persoon in de afgelopen twee weken, gaat de afspraak niet door.
  • De afspraak kan altijd worden gewijzigd in een telefonisch consult of een videoconsult. 

Privacy-reglement

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk en voor de praktijk een wettelijke plicht (WGBO) om een dossier aan te leggen. Dit dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidssituatie en over de behandelingen. Ook bevat het gegevens die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en gegevens die - na uw expliciete toestemming - zijn opgevraagd bij een andere zorgverlener zoals bijvoorbeeld de huisarts.

 

U mag van mij verwachten dat ik zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als haptotherapeut geldt voor mij een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Gegevens van cliënten worden derhalve niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Ook na overlijden worden gegevens niet openbaar gemaakt. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. 

 

De praktijk draait op software van Intramed. Deze software is beveiligd met een password en wordt beheerd door een software-leverancier waarmee ik als praktijk een verwerkers-overeenkomst heb. Eén administrateur heeft toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen ten behoeve van de facturatie. Zij heeft geheimhoudingsplicht. Om in aanmerking te komen voor vergoeding stelt de zorgverzekeraar de volgende gegevens op de factuur verplicht: NAW-gegevens, geboortedatum, verzekerdenummer, datum behandelingen, kosten.

 

De gegevens uit uw dossier kunnen gebruikt worden om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij verwijzing naar en/of samenwerking met een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciet toestemming. Ook kunnen gegevens uit uw dossier gebruikt worden voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

 

Als behandelaar ben ik gehouden aan de wettelijke bewaartermijn voor cliëntendossiers van 15 jaar. Over ieder ander gebruik van uw gegevens zal ik u eerst informeren en hiervoor uw expliciete toestemming vragen. 

 

Als lid van de Vereniging van Haptotherapeuten val ik onder de klachtenregeling die voor onze beroepsgroep is opgesteld. Voor meer informatie hierover verwijs ik naar de website van de VVH.


Samenwerkingen

De praktijk voor Haptotherapie zit onder één dak met onder meer psychologen, psychotherapeuten, fysiotherapeuten en huisartsen op het Zorgplein. De lijnen zijn kort omdat we in hetzelfde gebouw zitten en elkaar goed kennen.

 

Als GZ-Haptotherapeut maak ik deel uit van het team Zorg op maat Soest: een intensieve multidisciplinaire aanpak bij complexe klachten. 

 

Elzis (Eerstelijnszorg in Soest), Paramedie Soest (Coöperatie van paramedici) en Zorgzaam Soest (netwerk vanuit de Gemeente Soest) zijn lokale samenwerkingsverbanden waar ik eveneens deel van uitmaak. Ik geloof in zorg die is ingebed in een groter geheel en probeer daar op deze manier mijn steentje aan bij te dragen.

 

De praktijk in Soest is voortgekomen uit en nog altijd verbonden aan Haptonomie Hilversum.

Sinds december 2017 werk ik alle dagen in Soest en mijn collega-haptotherapeuten in Hilversum. 


Registraties

AGB zorgverlener 90-041806

AGB praktijk 90-50624

Inschrijving KvK 32150687

Lid Kwaliteitsregister VVH 607